Comitè d'Auditoria

Membres

 • Teresa María Cubas Méndez
 • Cristina Rembado Thomas
 • Juan Carlos Genestal Martínez
 • Secretari no membre: María del Camino Montero Sainz
 • Vicesecretari no membre: María José García Bragado

Funcions

a) Informar la Junta General d'Accionistes sobre les qüestions que es plantegin en relació amb les matèries que siguin competència del comitè i, en particular, sobre el resultat de l'auditoria i explicar com ha contribuït a la integritat de la informació financera i la funció que el comitè ha exercit en aquest procés.

b) Supervisar l'eficàcia del control intern de la societat, l'auditoria interna i els sistemes de gestió de riscos, així com discutir amb l'auditor de comptes les febleses significatives del sistema de control intern detectades en el desenvolupament de l'auditoria, tot això sense afectar la seva independència. A aquest efecte, si escau, poden presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració i el termini corresponent per fer-ne el seguiment.

En particular, la supervisió del control intern correspon al comitè:

 1. Supervisar i avaluar l'eficàcia dels sistemes, polítiques i procediments de gestió de riscos i compliment normatiu de la societat.
 2. Proposar al Consell d'Administració recomanacions per millorar l'eficàcia i l'adequació dels sistemes, polítiques i procediments de gestió de riscos i compliment normatiu de la societat.
 3. Fer el seguiment de l'aplicació de les recomanacions o modificacions dels sistemes, polítiques i procediments de gestió de riscos i compliment normatiu de la societat.
 4. Analitzar i verificar els informes relatius a la funció d'auditoria interna de la societat.
 5. Servir de canal de comunicació entre el Consell d'Administració i els qui exerceixin la funció d'auditoria interna de la societat.
 6. Revisar, abans que no l'aprovi el Consell d'Administració, la proposta de pla d'auditoria elaborada per a cada exercici per la funció d'auditoria interna de la societat, i verificar el desenvolupament del pla d'auditoria interna aprovat per a cada exercici i l'acompliment de les funcions d'auditoria interna.

c) Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera preceptiva i presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració, adreçades a salvaguardar-ne la integritat.

d) Elevar al Consell d'Administració les propostes de selecció, nomenament, reelecció i substitució de l'auditor de comptes, i responsabilitzar-se del procés de selecció, d'acord amb la normativa aplicable, així com de les condicions de la contractació, i rebre regularment de l'auditor informació sobre el pla d'auditoria i la seva execució, a més de preservar la seva independència en l'exercici de les seves funcions.

e) Establir les relacions oportunes amb l'auditor extern per rebre informació sobre les qüestions que puguin comportar una amenaça per a la seva independència, per a l'examen que en fa el comitè i qualssevol altres de relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes, i, quan escaigui, l'autorització de serveis diferents dels prohibits, en els termes que preveu la normativa aplicable, sobre el règim d'independència, així com les altres comunicacions que preveu la legislació d'auditoria de comptes i les normes d'auditoria.
En tot cas, ha de rebre anualment dels auditors externs la declaració de la seva independència en relació amb la societat o les entitats que hi estan vinculades directament o indirectament, així com la informació detallada i individualitzada dels serveis addicionals de qualsevol classe que s'han prestat i els honoraris percebuts corresponents d'aquestes entitats per l'auditor extern o per les persones o entitats que hi estan vinculades d'acord amb el que disposa la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes.

f) Emetre anualment, abans de l'emissió de l'informe d'auditoria de comptes, un informe en què s'expressarà una opinió sobre el perill que resulti compromesa la independència dels auditors de comptes o societats d'auditoria.
Aquest informe ha de contenir, en tot cas, la valoració motivada de la prestació de tots i cadascun dels serveis addicionals a què es refereix la lletra e anterior, considerats individualment i en conjunt diferents de l'auditoria legal i en relació amb el règim d'independència o amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes.

g) Informar, amb caràcter previ, al Consell d'Administració sobre totes les matèries que preveuen la llei i, si escau, els estatuts socials sobre:

 1. La informació financera que la societat hagi de fer pública periòdicament.
 2. La creació o adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades a països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals.
 3. Les operacions amb parts vinculades.